หน้าหลัก ประวัติสำนักงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำเนียบขนส่งจังหวัด อัตรากำลัง ติดต่อเรา แผนที่สำนักงาน
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   
 
  e-download form เป็นบริการหนึ่งของกรมการขนส่งทางบก ในการให้บริการประชาชนสามารถ Download แบบคำขอต่าง ๆ แล้วนำมายื่นต่อกรมการขนส่งทางบก เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ และดำเนินการด้านต่าง ๆ ซึ่งจัดทำในรูปแบบเอกสาร
   
  วิธีการใช้งาน
  1. ท่านสามารถพิมพ์ผ่านทางบราวเซอร์โดยจะต้องพิมพ์เอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
2. สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลด ใช้การคลิกเมาส์ปุ่มขวา แล้วคลิกที่คำสั่ง Save Target
   
 
 
งานทะเบียนรถยนต์    
  เอกสาร ดาวน์โหลด
1  แบบคำขอจดทะเบียนรถ (กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นขนาด A3) หน้า หลัง
2  แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ หน้า -
3 แบบคำขอโอนและรับโอน หน้า หลัง
4 แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ หน้า หลัง
5 แบบคำขออื่น ๆ หน้า -
6 หนังสือยินยอม หน้า -
7  หนังสือมอบอำนาจ หน้า หลัง
 
งานทะเบียนรถขนส่ง    
  เอกสาร ดาวน์โหลด
1  แบบคำขอจดทะเบียนรถ หน้า หลัง
2  แบบคำขอโอนและรับโอน หน้า หลัง
3 แบบคำขอเสียภาษีประจำปี หน้า -
4 แบบคำขออื่น ๆ หน้า -
5  หนังสือมอบอำนาจ หน้า หลัง
 
ใบอนุญาตขับรถ    
  เอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ (สอบใหม่) หน้า หลัง
2 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ หน้า หลัง
3 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
(เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ ชั่วคราว, ๑ ปี ต้องมาดำเนินการด้วยตัวเองเท่านั้น)
หน้า หลัง
4 แบบคำขออื่น ๆ
(ชำรุด สูญหาย แก้ไขชื่อ สกุล ที่อยู่ ต้องมาดำเนินการด้วยตัวเองเท่านั้น)
หน้า -
5 บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย (จักรยานยนต์) หน้า -
6 บันทึกถ้อยคำ กรณีแจ้งเอกสารหรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย (รถยนต์ส่วนบุคคล) หน้า -
7  หนังสือมอบอำนาจ หน้า หลัง
 
ใบอนุญาตผู้ประจำรถ    
  เอกสาร ดาวน์โหลด
1  แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (สอบใหม่) หน้า หลัง
2 แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ แบบใหม่ หน้า หลัง
3 แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ หรือผู้บริการ หน้า หลัง
4 แบบคำขอฯเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ หรือผู้บริการ แบบใหม่ หน้า หลัง
5 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ หน้า หลัง
6 แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือรับรองผลการอบรมและทดสอบ หรือขอรับใบอนุญาตทางไปรษณีย์รับประกัน (ต่างภูมิลำเนา) หน้า -
7 แบบยื่นเรื่องราวอื่น ๆ
(ขอรับใบอนุญาตแทนใหม่ กรณีสูญหาย ชำรุด ลบเลือนในสาระสำคัญ)
หน้า -
8 แบบยื่นเรื่องราวอื่น ๆ (ขอรับหนังสือรับรองเป็นภาษาต่างประเทศ) หน้า -
9 แบบยื่นเรื่องราวอื่น ๆ (ขอแปลใบอนุญาตเป็นภาษาต่างประเทศ) หน้า -
10 หนังสือมอบอำนาจ หน้า หลัง
 
ชำระภาษีรถประจำปี    
  เอกสาร ดาวน์โหลด
1  แบบคำขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระภาษีรถประจำปี หน้า -
 
คำขอเพิ่ม ถอน อื่นๆ    
  เอกสาร ดาวน์โหลด
1 คำขอเพิ่ม ถอน อื่นๆ หน้า -
 
 


 สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร  
ที่อยู่ 119 หมู่1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 034-820896-8 โทรสาร : 034-820903
e-mail : samutsakhon@dlt.go.th