หน้าหลัก ประวัติสำนักงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำเนียบขนส่งจังหวัด อัตรากำลัง ติดต่อเรา แผนที่สำนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
   
               สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานสังกัดกรมการ ขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
อยู่ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 
 
1. กำกับ ดูแล และจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในจังหวัด
   1.1 กำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง
   1.2 ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร
           การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร การขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร
           การขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง
   1.3 ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบริการ ปรับปรุงสภาพรถ
           และพนักงานขับรถให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
   1.4 พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก
   1.5 การตรวจการขนส่ง ได้แก่การตรวจจับ และเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
           ว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
   1.6 แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านการขนส่ง การแก้ปัญหาข้อร้องเรียนความไม่สะดวกของผู้โดยสารรถสาธารณะ
   1.7 พิจารณากำหนดจุดปักป้ายรถโดยสารประจำทาง
 
2. การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง
   2.1 การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนน
   2.2 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสารธารณะ (1584)
   2.3 อบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถสารธารณะ พนักงานขับรถโรงเรียน
   2.4 อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
   
3. งานด้านบริการประชาชน
   3.1 ดำเนินการจดทะเบียนและต่ออายุทะเบียนรถ  จัดเก็บภาษีรถ  การโอนกรรมสิทธิ์รถ
           การแจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522
   3.2 ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตผู้ประจำรถ ได้แก่ ผู้ขับรถ นายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ ฯลฯ
   3.3 ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ฯลฯ
 
 


 สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร  
ที่อยู่ 119 หมู่1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ : 034-820896-8 โทรสาร : 034-820903
e-mail : samutsakhon@dlt.go.th